Projekt 11941 Avslutat Stomburet installationsljud (huvudprojekt)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Huvudsyftet var att få fram nya installationslösningar som inte alstrar störande stomljud så att man slipper tilläggsisolera utrymmen mot kök, WC, hiss, fläktrum och tvättstuga, eller re-klamationer och efterhandsåtgärder då boende eller lokalbrukare störs av stomljud.

Dessa lösningar medför väsentliga kostnadsbesparingar och förenklingar i byggandet av cirka hälften av alla bostäder, samt i vårdlokaler, skolor och hotell där det ställs höga ljudkrav.
Ett antal tillverkare av stomljudsalstrande installationer deltog i projektet genom att utveckla förbättrade infästningar av standardprodukter eller ta fram helt nya ljuddämpande innovationer.

I projektet togs en åtgärdskatalog fram, som kan tillämpas på installationer med slag mot stommen, som inte kräver dimensionering.

Beräkningsmetoder i kommande EN-standarder möjliggör att nya lösningar för roterande maskiner kan användas under projektering, samt att dämpningseffekten kan värderas ekonomiskt. Därmed kan nya maskiner och lösningar med goda stomljudsegenskaper ge svenska entreprenörer konkurrensfördelar. Nya, praktiskt upplagda provningsmetoder påskyndar utvecklingen av marknadsmässiga produkter och dokumentation av deras stomljudsegenskaper. Beräkningar kan då användas för att dokumentera att nya föreskriftskrav i BBR uppfylls.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Handbok om stomljud från installationer och inredning - åtgärder, beräkningar och mätningar", Christian Simmons, Simmons akustik & utveckling AB (57 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt