Projekt 13402 Avslutat Uppföljning Cellplastbränder på byggarbetsplats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Cellplastbränder på byggarbetsplatser innebär allvarliga arbetsmiljöproblem som skulle kunna resultera i allvarliga skador eller till och med dödsfall för personal eller tredje man. Ansvaret för att förebygga brand i produktion återfinns i alla olika led i byggprojekten, men det tidigare projektet (SBUF 13032) fann att lagrummet och ansvarsförhållandena kring brandsäkerhet i byggproduktion är oklart, och att kunskapen om regelverk och det förebyggande brandskyddsarbetet brister i branschen. Även kunskapen om olika cellplastmaterials egenskaper uppvisade brister.

För att sänka riskerna krävs därför kunskap, riskmedvetenhet och förebyggande arbete – både specifikt för olika byggdelar och material och i det generella brandskyddsarbetet på arbetsplatsen – hos alla aktörer i byggprocessen. Nu 2017 har de rekommendationer till branschen och det utvecklingsarbete som bedrivits av parterna sedan det förra projektet följts upp, och rekommendationerna har uppdaterats. Brandskyddsföreningen har genomfört uppföljande intervjuer med de olika aktörerna.

Uppföljningen visar att kunskapen om cellplaster och bränder på arbetsplats har ökat hos alla inblandade aktörer, men att ytterligare informationsspridning behövs i branschen i övrigt. För att komma till rätta med problemen krävs branschövergripande samarbete kring dessa frågor. Vissa ändringar i arbetsmiljölagstiftning och regelverk efterfrågas också. Information är ett viktigt område i rekommendationerna. Det har visat sig att leverantörer och entreprenörer har olika bild av vilken produkt- och riskinformation som behövs för att sänka riskerna. För att komma till rätta med detta krävs dialog mellan grupperna. Det finns en vilja till förändring, men det är viktigt att ett sådant arbete drivs branschgemensamt och inte bara av enstaka aktörer.

Även regelverket för Heta arbeten® har diskuterats. Detta ses som en viktig, branschgemensam rutin, men det finns också viss förbättringspotential – särskilt med avseende på temporära arbetsplatser och deras specifika förutsättningar.

Slutsatsen är att det krävs ytterligare branschgemensamt arbete för att komma till rätta med problemet, där vi hoppas att rekommendationerna och informationsspridningen från detta projekt kan vara en startpunkt för en positiv utveckling. Brandsäkerheten på byggarbetsplatser behöver behandlas som en allvarlig arbetsmiljörisk genom hela processen, och kunskapen kring brand, regelverk och olika konstruktioner och cellplastmaterial behöver förbättras.

Enstaka bränder kommer att kunna ske även om vi gör stora insatser för att få bort riskerna. Därför kan kompletterande åtgärder fokusera inte bara på riskerna utan på att minska konsekvenserna av en brand (spridning, brandtillväxt, släckningsmöjligheter och så vidare), så att de bränder som ändå sker inte riskerar att bli lika allvarliga olyckor.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Cellplastbränder på byggarbetsplats", Linda Martinsson, Skanska, och Oskar Bälte, Brandskyddsföreningen (36 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt