Projekt 13032 Avslutat Brand i cellplast i produktionsskedet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Cellplast används idag i stor omfattning som isoleringsmaterial i våra byggnader, vilket många gånger har ifrågasatts ur brandskyddssynpunkt. Den EPS och XPS som används idag på den svenska marknaden saknar flamskyddsmedel, vilket gör materialet lättantändligt och brandreaktivt vid kontakt med strålningsvärme eller gnistor. Ett flertal projekt med bränder i produktionen har påvisat den höga brandrisken. Konsekvenserna av bränder i produktionen har varit omfattande skador och stora saneringskostnader för projekten, stor risk för brandspridning till andra delar av byggnaden eller till andra byggnader, hälsorisker eller konstaterade rökskador för byggnadsarbetare och tredje man, förseningar i tidplanerna, samt utsläpp av giftiga brandgaser till närmiljön.

Efter projektets slut är följande frågeställningar besvarade:
- Kan cellplast uppnå en acceptabel brandrisknivå i produktionsskedet med avseende på arbetsmiljön?
- Om ja, vilka isolermaterial, montagemetoder, byggdelar och föreskrifter kan säkerställa detta?

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt