Projekt 13623 Pågående Hållbar dagvattenhantering i urbana miljöer

Projekttid

Sammanfattning

En utmaning för hållbar dagvattenhantering vid stadsplanering i urbana miljöer är att marken är begränsad och dyr. Entreprenörer ökar i dag sin verksamhet inom drift och underhåll av dagvattenanläggningar och även inom projektering och utformning av stadsmiljöer. NCC har tillsammans med Teknologisk Institut i Danmark bedrivit ett utvecklingsprojekt för att möta utmaningar från klimatförändringar inom dagvattenhantering i projektet "AkvaVejen". Luleå Tekniska Universitet har under flera år forskat kring utveckling av hållbara urbana vattensystem och inom flera av de delområden som ingår i system med permeabla beläggningar och dagvattenhantering. Syftet med detta projekt är att bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbara och ekonomiskt fördelaktiga dagvattenlösningar i urbana miljöer genom ett industridoktorandprojekt för att ta fram teoretiska och praktiska förutsättningar för en "permeabel beläggning med underliggande fördröjningsmagasin och efterföljande reningssteg". Resultaten från forskningen fram till en licentiatexamen är tänkt att dels redovisas fortlöpande på referensgruppsmöten, dels vid ett öppet seminarium för SBUF:s medlemsföretag.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt