Artikel Hållbar dagvattenhantering

Publicerad

Regelbundet byte av det översta filterlagret kan säkerställa en långvarigt god filterfunktion, förhindra ansamling av föroreningar och igensättning. Drift och underhållsfrågor bör beaktas redan vid planeringsskedet av dagvattenanläggningar.
Dagvattnet behöver filtreras
Dagvattnet behöver filtreras

En slutsats från studien i projektet finanseriat av SBUF är att regelbundet underhåll av en försedimentering och byte av det översta filterlagret kan vara tillräckligt för att säkerställa en långvarigt god filterfunktion över tid. Detta för att förhindra ansamling av föroreningar och igensättning av ytlager. 

Frågorna kring drift och underhåll måste alltså beaktas redan vid planering och projektering av biofilter och liknande anläggningar för behandling av dagvatten. 

Entreprenörerna som ska utföra drift och underhåll behöver också ha rätt kompetens för att minska risker för spridning av föroreningar från anläggningarna; likväl som av arbetsmiljöskäl för den personal som ska utföra arbetet på plats. 

De avfall av biofiltermaterial som uppstår i och med drift och underhåll av biofilteranläggningen behöver hanteras på ett korrekt sätt utifrån gällande lagstiftning. En rekommendation är därför att om filtermaterialet avses att deponeras, behöver biofiltermaterialet analyseras för dess innehåll av ämnen både som totalhalter och för dess lakningsegenskaper enligt NFS 2010:4.

Från studien kan vi göra följande reflektioner:

·         Alla ämnen som analyserats i denna studie var vanligt förekommande. Detta visar på att biofilter effektivt renar dagvatten från i studien undersökta ämnen men även att filtermaterial över tid kan utgöra en potentiell föroreningskälla.

·         Högsta koncentrationer av undersökta föroreningar fanns i de övre 10 cm av filtermaterialet och minskade med ökande djup i filtret.

·         Metallerna Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn visade en potentiell risk för urlakning från filtermaterial över tid.

·         Regelbundet underhåll av försedimentering och byte av det översta lagret i filtret kan vara tillräckligt för att säkerställa en långvarigt god filterfunktion samt förhindra ansamling av föroreningar och igensättning av ytlager.


Kontakt