Projekt 14197 Pågående Hållbar dagvattenhantering i urbana miljöer steg 2

Projekttid

Sammanfattning

Denna ansökan avser industridoktorandstudier från lic till doktor och är en fortsättning på SBUF finansierat projekt 13623.

Våra städer står idag inför stora utmaningar för att möta framtida klimatutmaningar med extremare väder, höjda havsnivåer och en global trend av inflyttning till städer. Framtidens infrastruktur behöver kompletteras eller ersättas med ny hållbar teknik. Inom kunskapscentret DRIZZLE, vid Luleå tekniska universitet där NCC bl.a. genom Robert Furén är en del, pågår idag dagvattenforskning i världsklass.

Rent vatten är livsnödvändigt och avrinning av orenat dagvatten anses vara en av de främsta orsakerna till urban miljöförstöring. Dagvattenbiofilter en populär teknik som anses effektivt för rening av föroreningar i dagvatten. Metoden har funnits en längre tid internationellt (ca 20-30) år men är relativt ny i Sverige där få anläggningar är äldre än 5 år. Kommande studier avser fortsatt undersökning av biofilter i Sverige med fokus på olika sorters filtermaterial och reningsförmåga, inverkan av kallt klimat och vinterväghållning, långtidsfunktion att rena föroreningar i kallt klimat samt biofilters förmåga att magasinera för flödesutjämning. Ökad kunskap om dessa tekniska system skulle vara en stor tillgång för entreprenörer men även andra aktörer såsom inom stadsplanering och anläggande av infrastruktur.

Detta industridoktorandprojekt knyter an till flera av FN:s globala hållbarhetsmål (ex. mål 6, mål 11 och mål 14) samt till SBUF:s mål och inriktningar.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt