Artikel Förbättrad materialinventering vid rivning

Publicerad

Tydliga förväntningar på materialinventeringen från beställare behövs - förbättrad kunskapsöverföring.
Det behövs tydliga förväntningar på materialinventeringen från beställaren för att den ska hålla rätt kvalitet från början. Det här projektet har tagit fram lösningar för förbättrad kunskapsöverföring mellan aktörerna.
Det behövs tydliga förväntningar på materialinventeringen från beställaren för att den ska hålla rätt kvalitet från början. Det här projektet har tagit fram lösningar för förbättrad kunskapsöverföring mellan aktörerna.

Potentialen är stor för att minska mängden avfall genom cirkulära flöden. Det behövs tydliga förväntningar på materialinventeringen från beställaren för att den ska hålla rätt kvalitet från början. Det här projektet har tagit fram lösningar för förbättrad kunskapsöverföring mellan aktörerna.

Slutsats

Det finns ett samband mellan främst tre faktorer för att uppnå hållbar demonterings- eller rivningsprocess, där materialinventeringen är en viktig pusselbit. De faktorerna är tid, ambition och kommunikation.

• Materialinventerarens uppdrag av beställare behöver tydliggöras genom ett väl utformat förfrågningsunderlag. Genom att säkerställa att materialinventeringen håller kvalitet förenklas och möjliggörs ökad informationsöverföring.

• När avfallsmottagningarna tar emot blandat avfall från rivningar, så uppstår spridning av eventuellt farligt avfall till övriga avfallsslag. Denna spridning försvårar separering som hade varit möjlig om avfallet istället hade sorterats på plats.

• Samtliga aktörer inom rivning och renovering som kräver bygglov, behöver ta del av och ha kännedom om Byggföretagens riktlinjer vid byggande och rivning och aktivt använda sig av redan framtagna dokument i sin dagliga verksamhet.

• I studien har det identifierats ett behov av kompetensutveckling alternativt en ny kompletterande yrkesroll för att hantera inventering av material för återvinning/återbruk.

• För att öka erfarenhetsåterföringen inom branschen och förenkla samverkansprocesser rekommenderas att ett branschgemensamt forum, likt Centrum för cirkulärt byggande eller nätverket Renare Mark startas upp. Här kan alla inblandade aktörer i rivningskedjan dela erfarenheter och tankar mellan leden. Högre grad av tidig samverkan mellan byggnads- och miljöinspektörer underlättar rivningsprocessen.

Syfte

Syftet med projektet var att undersöka var det brister i kunskapsöverföringen och vad som behöver göras för att förbättra situationen. Kan det vara så att det brister i kommunikation i ett specifikt led eller lider samtliga aktörer av en generell kunskapsöverföringsbrist?

Resultaten kan nyttjas framöver för att komplettera information beskriven i Byggföretagens riktlinjer inför upphandling och genomförande av rivning/demontering. 


Kontakt