Projekt 11601 Avslutat Geoelektriska metoder som verktyg för design och byggande av tunnlar och bergrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att lägga grunden för bättre metoder för undersökning av bergets egenskaper för design och byggande av tunnlar i berg, med tunnelbygget vid Hallandsåsen som tillämpningsexempel. Omfattade litteraturstudier, analyser av fysikaliska förutsättningar och begränsningar, analyser av befintliga geoelektriska data samt praktiska försök med mätning från markytan och borrhål. Utfördes i samarbete med SGU. Samfinansiering med Banverket.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "The applicability of geoelectrical imaging as a tool for construction in rock", Berit Enested Danielsen, LTH (39 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska-Vinci HB
Projektledare
Relaterade projekt