Projekt 11935 Avslutat Geoelektriska metoders användning vid planering och byggande av bergrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Oförutsedda grundförhållanden är en riskfaktor som ofta leder till förseningar och extrakostnader i samband med anläggningsarbeten. Syftet med detta doktorandprojekt var att demonstrera hur geofysiska mätmetoder och traditionella geotekniska data kan integreras i en prognosmodell för undersökning av bergmassans egenskaper. Detta är av betydelse för planering och byggande i berg, med tunnelbygget vid Hallandsåsen som tillämpningsexempel. Prognosmodellen ger kvalitativ och kvantitativ information om bergmassan, bergkvalitet och osäkerhet av dessa parametrar. Modellen kan implementeras i en riskanalys.
Projektet var en fortsättning av ett forskningsprojekt som påbörjades vid Lunds tekniska högskola i maj 2005 med finansiering av SBUF, Skanska-Vinci och Banverket. Det första steget i projektet ledde fram till en licentiatexamen under våren 2007 och har lagt grunden för utveckling av tolknings- och prognosmetoder i detta andra steg.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "The applicability of geoelectrical methods in pre-investigation for construction in rock", Berit Enested Danielsen, Lunds Universitet (73 sidor, sex vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Vinci/Robert Sturk
Projektledare
Relaterade projekt