Projekt 13225 Avslutat Process och kvalitetskontroll av injektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet är en fortsättning på tidigare framgångsrik forskning inom injekteringsområdet, där man bland annat erhållit SBUF:s utmärkelse Årets Innovation 2013, Sigge Thernwalls Stora Byggpris och Atlas Copcos Bergteknikpris. Cementbaserade injekteringsmedels reologiska egenskaper har en stor påverkan på strömning och inträngningslängd i sprickigt berg. Medlens reologi är komplex, inklusive tixotropi, men strömningen beskrivs ändå oftast med den enkla Binghammodellen i injekteringssammanhang.

De två parametrarna från denna modell, flytgräns och viskositet, används sedan inom injekteringsdesign, för till exempel tunnlar och dammar, för att bedöma inträngningen. Eftersom cementbaserade medel är tixoptropa suspensioner försvåras utvärderingen vid mätning med konventionella rotationsviskometrar på grund av glidning vid fasta begränsningsytor, sedimentation/separation av partiklarna och instabila flöden vid låga deformationshastigheter.

En systematisk mätprocedur för att studera ovanstående problem med rotationsviskometer och koncentriska cylindrar och olika vanliga vattencementtal, har utförts inom ramen för detta licentiatarbete. Av särskilt intresse har varit att studera effekten av olika geometrier och tidsintervallet mellan mätningarna, inklusive den instabila delen av flödeskurvan då deformationshastigheten är lägre än ett kritiskt värde.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt