Projekt 13565 Avslutat Tekniska lösningar för räddningshissar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


I snart tio år har installation av Räddningshiss varit ett krav vid uppförande av byggnader med fler än 10 våningsplan. Införandet av räddningshiss i BBR var en ökning av brandskyddet mot tidigare regelverk med avsikten att underlätta för räddningstjänsten att genomföra insats även i högre byggnader.
Insatser avses då främst i form av släckande insats men till viss mån även assisterad utrymning av människor som ej kan ta sig ut på egen hand.
Räddningsinsatser i höga byggnader riskerar annars att begränsas av den tid det tar för räddningstjänstens personal att förflytta sig i trapphuset samt att mycket kraft måste läggas på förflyttningen istället för själva insatsen.
Det framgår idag inte i BBR eller något annat regelverk hur räddningshissen är tänkt att användas eller vilka funktionskrav den ska uppfylla, om man bortser från den övergripande avsikten att underlätta en räddningsinsats. De områden som installationen av räddningshiss främst påverkar vid nybyggnation har identifierats till hur kraftmatningen av hissen bör ske samt hur utrymmet framför hissen kan utformas. .
I felträdsanalysen konstateras att om den sekundära kraftmatningen ska skydda mot strömbortfall till följd av brand inom byggnaden är behovet av redundant kraftmatning beroende av tillförlitligheten på den analytiska dimensioneringen
I rapporten presenteras två olika principlösningar för hur räddningshissen och dess skyddssystem föreslås utformas beroende på om byggnaden innehåller lokaler i

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt