Projekt 14351 Pågående Hantering av låga temperaturer vid trycksättning av räddningshissar

Projekttid

Sammanfattning

Räddningshissar, eller brandbekämpningshissar, är hissar avsedda för att underlätta räddningstjänstens insats och är ett krav i alla byggnader med elva eller fler våningsplan. För att uppfylla kraven i byggreglerna, utan allt för kostnads- och platskrävande lösningar, förses normalt räddningshissar med trycksättning som skydd mot brandgasspridning in i hisschaktet. I och med en ny tolkning av SWETIC, det vill säga hissbesiktningsmännens riksorganisation, har dock funktionen hos räddningshissar vid trycksättning med kall luft blivit en stor fråga i många projekt. Lösningarna för att hantera denna problematik varierar i branschen men i många fall kan de vara komplicerade och leda till ökade kostnader för både projektering, utförande samt drift och underhåll.

Det aktuella projektet avser därför att studera ett antal frågor, nämligen: (1) hur stor risk är det att luften i hisschaktet blir så kall att detta skapar problem för hissens funktion, (2) vad anser hissleverantörerna är de största riskerna vid kall luft i trycksättningen av hisschaktet och (3) finns det kostnadseffektiva tekniska och/eller analytiska lösningar på problemet.

Målet är att ta fram en branschgemensam riktlinje för hur problematiken kan lösas så kostnadseffektivt som möjligt utan att äventyra räddningstjänstens säkerhet vid insats. Uppfylls målet kommer projektet minska projektrisker, sänka utredningskostnader i respektive projekt och optimera kostnaderna för tekniska installationer.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt