Projekt 13588 Avslutat Återvinning i högkvalitativa slitlagerbeläggningar.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna rapport redovisar utförandet av sex provsträckor där höga halter returasfalt (RA) har tillsatts i högkvalitativa ABS 16 beläggningar. Provsträckorna har lagts på vägsträckor med mycket trafik, främst i Stockholms-området. Asfaltbeläggningarna har tillverkats med de tre vanligaste teknikerna för att tillsätta returasfalten i asfaltmassan.

Genom att sortera returasfalten till en grövre fraktion kan höga andelar tillsättas en ABS 16-beläggning. Tillsättning av uppsorterad returasfalt har kunnat ske med en halt av 50% för asfaltverk med parallelltrumma och ringtillsättning utan att kornstorleksfördelningen förändrats jämfört mot ursprungligt arbetsrecept. För kalltillsättning av returasfalt direkt ner i blandaren har av tekniska skäl halten begränsats till 25% returasfalt.

Analyserna med DSR och mjukpunkt har visat att bindmedelsegenskaperna har kunnat återskapats trots hög andel returasfalt, dels genom bitumenkompensation, dels genom föryngring av returasfaltens bindemedel.

Slitageegenskaperna hos den färdiga beläggningen har genom noggrann kontroll och undersökning av returasfaltens stenmaterial kunnat påvisas bli minst lika bra med 50% tillsättning av returasfalt som utan tillsättning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt