Projekt 14076 Pågående Grusslitlager och stödremsa med filler från asfalttillverkning

Projekttid

Sammanfattning

Material till stödremsor och grusslitlager har inte den funktionalitet som det borde ha. Materialkraven togs fram när de tillverkades från morän och grustäkter. Numera tillverkas stödremsa och grusslitlager huvudsakligen av material från bergtäkter. Detta material har inte samma funktionella egenskaper som de gamla materialen. En inventering av stödremsor som Trafikverket lägger ut i framförallt underhålsbeläggningsprojekt har genomförts och det visade att 70-80 % av de levererade materialen inte ens uppfyller ställda krav på finmaterialhalt. Vid produktion av asfaltmassor uppstår överskott av filler där merparten av partiklarna är mindre än 0,063 mm. Detta överskott är svårt att hitta avsättning för. För ett mer hållbart byggande av anläggningsinfrastruktur behövs ett mer resurseffektivt nyttjande av detta överskott. Möjligheten att använda överskottet för att kompensera för den låga finmaterialhalten i bergkross till stödremsor och grusslitlager är en möjlighet som behöver utredas tekniskt. Detta projekt avser att leda till kunskap om hur funktionen hos material till grusslitlager och stödremsa förändras med olika inblandningsnivåer av överskottsfiller från asfaltverk. Kunskapen kan användas för att revidera befintliga krav i det fall resultatet visar på att tillräcklig eller förbättrad funktions erhålls genom inblandning.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare
Relaterade projekt