Artikel Returasfalt presterar likvärdigt

Publicerad

Genom att sortera returasfalt till grov fraktion kan höga andelar tillsättas vilket ger klimatvinster.
Analyser visar att bindmedelsegenskaperna har kunnat återskapats trots hög andel returasfalt, dels genom bitumenkompensation och dels genom föryngring av returasfaltens bindemedel. Miljönyttan är stor.
Analyser visar att bindmedelsegenskaperna har kunnat återskapats trots hög andel returasfalt, dels genom bitumenkompensation och dels genom föryngring av returasfaltens bindemedel. Miljönyttan är stor.
Genom att sortera returasfalten till en grövre fraktion kan höga andelar tillsättas en ABS 16 beläggning. I detta försök har upp till 50 procent returasfalt kunnat tillsättas utan att kornstorleksfördelningen förändrats jämfört mot ursprungligt arbetsrecept.

Bindmedelsegenskaperna har kunnat återskapats trots hög andel returasfalt, dels genom bitumenkompensation och dels genom föryngring av returasfaltens bindemedel. Slitageegenskaperna hos den färdiga beläggningen har genom noggrann kontroll och undersökning av returasfaltens stenmaterial kunnat påvisas bli minst lika bra med 50% tillsättning av returasfalt som utan tillsättning.

Tillsättning av uppsorterad returasfalt har kunnat ske med en halt av 50 procent för asfaltverk med parallelltrumma samt ringtillsättning. För kalltillsättning av returasfalt ner i blandaren har 25 procent returasfalt kunnat tillsättas. De initiala spårmätningarna efter 1 vintersäsong visar att sträckorna med höga halter av returasfalt presterar likvärdigt som de utan returasfalt. 

Bakgrund
Varje år transporteras stora mängder specialsten långa sträckor till asfaltverken för produktion av stenrik asfaltbetong (ABS-beläggningar) som läggs ut på vägarna för att motstå personbilarnas dubbdäckslitage under vinterperioden.

För att minska klimatpåverkan bör detta stenmaterial återanvändas återigen in till nytt högkvalitativt slitlager utan att äventyra asfaltkvaliteten. Genom att sortera returasfalten från fräst slitlagerbeläggning med specialsten till en grövre fraktion kan höga andelar tillsättas en ABS 16-beläggning.

20 st teststräckor, med och utan returasfalt, utfördes på mycket högtrafikerade vägar under sommaren 2018 där asfaltverk med parallelltrumma samt ringtillsättning kunde tillsätta upp mot 50% returasfalt utan att kornstorleksfördelningen förändrades jämfört mot ursprungligt arbetsrecept. För kalltillsättning av returasfalt direkt ner i blandaren begränsades halten returasfalt till 25% på grund av tekniska skäl. 

Bindmedelsegenskaperna har kunnat återskapats trots hög andel returasfalt, dels genom bitumenkompensation och dels genom föryngring av returasfaltens bindemedel. Slitageegenskaperna hos den färdiga beläggningen har genom noggrann kontroll och undersökning av returasfaltens stenmaterial kunnat påvisas bli minst lika bra med 50% tillsättning av returasfalt som utan tillsättning.

Det första årets spårmätning visar att sträckorna med höga halter av returasfalt presterar likvärdigt som de utan returasfalt. Statens väg- och transportforskningsinstitut kommer årligen utföra mätningar under höst samt vår fram till år 2023 för att se om den tekniska kvaliteten med hög andel returasfalt ger samma spårutveckling som utan returasfalt.


Kontakt