Projekt 13686 Avslutat Process och kvalitetskontroll av injektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Injektering används inom undermarksbyggande för att täta grundläggningar och tunnlar mot inläckande vatten och för att minska grundvattensänkning och därmed risken för sättningar. Nya infrastrukturprojekt ställer allt större krav på prevention av vatteninläckage i tunnlar och konstruktioner under mark och i samtliga projekt i Sverige utförs en miljöprövning med resulterande miljödom som dikterar maximal tillåten inläckning till anläggningen.

En systematisk mätprocedur för att studera ovanstående problem med rotationsviskometer och koncentriska cylindrar samt olika vanliga vattencementtal, har utförts inom ramen för detta doktorandarbete. Av särskilt intresse har varit att studera effekten av olika geometrier och tidsintervallet mellan mätningarna, inklusive den instabila delen av flödeskurvan då deformationshastigheten är lägre än ett kritiskt värde. Denna del av kurvan har i litteraturen beskrivits som karakteristisk för tixotropa
suspensioner, som t.ex. cementbaserade injekteringsmedel.

Ett annat fokus i doktorandarbetet har varit att studera icke-Newtonska
modellvätskors (Carbopol) radiella strömning mellan parallella plattor. De utförda mätningarna med tre olika öppningar mellan plattorna samt tre olika värden på det
konstanta flödet, visar på en distinkt plugg som är ett resultat av vätskans
flytgräns samt glidning i gränsskiktet mellan vätskan och plattornas fasta
begränsningsytor.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt