Projekt 14034 Pågående Systematisk kravhantering för byggindustrin, etapp 2

Projekttid

Sammanfattning

Det finns potential att stärka kravhanteringen inom byggbranschen, i våra vanliga husbyggnadsprojekt. En möjlighet som förts fram är att införa systematisk kravhantering med inspiration från andra branscher. Idag finns begränsad kunskap och erfarenhet om systematisk kravhantering i byggbranschen. Med detta som bakgrund initierades en förstudie (13361) som genom intervjuer och litteratur sammanfattade stora potentiella fördelar med att implementera systematisk kravhantering, men arbetssätt behöver anpassas till byggbranschens struktur. Efter förstudien initierades ett projekt (13937)med övergripande syfte är att öka effektivitet och minska kvalitetsproblem genom att bidra till att systematisera kravhantering i byggbranschen. Den första delen av projektet, etapp 1, fokuserade på att utarbeta en för byggbranschen praktiskt anpassad modell för systematisk kravhantering där en rimlig och funktionell nivå för kravnedbrytning eftersträvades. I detta arbete togs ett förslag fram som bedöms ha stor potential att förflytta framförallt projekt av rimlig storlek.
I etapp 2 är ambitionen att studera funktionalitet och kompatibilitet hos arbetssätt och systemstöd genom att implementera i ett pilotprojekt rimlig storlek, representativt för en stor del av det svenska husbyggandet.

En framtida vision för systematisk kravhantering i byggbranschen är ett systemstöd som följer genom hela processen och hanterar krav från kravidentifiering till validering, och där göra krav kopplade och spårbara.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt