Projekt 13937 Avslutat Systematisk kravhantering för byggindustrin, etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ofta jämförs byggbranschen med andra branscher som till exempel bilindustrin i syfte att visa olika skillnader (och tillkortakommanden). Det kan röra sig om kvalitet, produktivitet eller arbetssätt. Ett arbetssätt som har lyfts upp är kravhanteringen inom byggbranschen och möjligheterna till att föra in systematisk kravhantering med inspiration från ex. läkemedelsindustrin. Idag finns begränsad kunskap och erfarenhet om systematisk kravhantering i byggbranschen och med detta som bakgrund initierades en förstudie (SBUF 13361) som genom intervjuer och litteratur sammanfattade stora potentiella fördelar och potential att hämta arbetssätt från andra branscher, men dessa behöver anpassas till byggbranschens struktur för att vara kunna implementeras.

Projektets övergripande syfte är att öka effektivitet och minska kvalitetsproblem genom att bidra till att systematisera kravhantering i byggbranschen. Detta har två delar:
1. utarbeta en för byggbranschen praktiskt anpassad modell för systematisk kravhantering. En rimlig och funktionell nivå för kravnedbrytning identifieras.
2. studera funktionalitet och kompatibilitet hos arbetssätt och systemstöd genom att implementera i ett pilotprojekt.
Tillsammans med de branschgemensamma workshoparna som genomförts är detta avrapportering av del 1 i projektet Systematisk kravhantering inom byggbranschen. Under arbetets gång har noterats att fortsatt arbete med att inte bara testa utan parallellt också fortsätta utveckla arbetssätten inom pilotprojektet är det mest effektiva sättet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt