Projekt 14295 Pågående Långtidsmätning av påhängslaster i stålpålar

Projekttid

Sammanfattning

Det övergripande syftet med detta projekt är att med ledning av resultaten kan framtida liknande pålningsprojekt beräknas och optimeras genom enklare analytiska beräkningar. Detta kan komma att leda till inte bara billigare pålning, men även att färre pålar och/eller pålar med klenare dimensioner potentiellt kan användas, vilket i sin tur gör så att massundanträngningen minskar, något som i många avseenden är en problematisk frågeställning beträffande omgivningspåverkan. Färre och/eller klenare pålar kommer även att minska pålgrundläggningens klimatpåverkan.

I detta projekt kommer vi att övervaka hur påhängslaster i mantelbärande kohesionspålar i olika delar av en pålgrundläggning av en byggnad utbildas över tid. Följande mål definierar det övergripande syftet:
• Mätningar på stålpålar utförs under lång tid för att kontrollera hur väl antaganden och beräkningar stämmer med verkligt utfall över tid.
• Genom att jämföra mätdata med dimensioneringen av pålsystemet erhålls kunskap om möjlig optimering av pålen och pålsystemet.
• Eftersom modellerna för påhängslast bygger på sättningar/rörelser, så kommer resultaten också kunna vidimera de sättningsmodeller som används i de utförda 3d-beräkningarna i projektet.

Projektets storlek och grundläggningsmetod (långa kohesionspålar i stål) är mycket lämpligt för denna typ av mätningar. Det intressanta är tidseffekterna. Detta är ett unikt tillfälle att ge ett bidrag till gemensam ökad sektorskunskap inom pålgrundläggningsområdet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt