Projekt 14338 Pågående Dimensionering av betongpålar m h t påhängslaster

Projekttid

Sammanfattning

I områden med dåliga markförhållanden förekommer ofta pågående marksättningar orsakade t ex av tidigare utfyllnader, grundvattensänkningar mm. Vid pålgrundläggning uppkommer då påhängslaster på pålarna, som adderas till övriga laster på pålarna. Pålgrundläggningen utförs vanligen med slagna betongpålar, då detta är mest ekonomiskt, och med klimatförbättrad betong även bra värden avseende klimatpåverkan.

Men den ökade lasten, från eventuella påhängslasterna, medför ökade pålmängder, större kostnader och ökad klimatpåverkan. Dessa effekter blir speciellt stora i områden med mäktiga lerlager. Huvudsyftet med detta projekt är att förbättra möjligheten att bedöma behovet av och dimensioneringen för betongpålar påverkade av påhängslaster.

Vi förväntar oss att detta kommer att minska behovet av pålar, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar och en minskad klimatpåverkan. Detta ska åstadkommas genom att använda en förfinad beräkningsmodell som integrerar svensk empiri och tar hänsyn till materialens tidsberoende effekter.

Målet är att uppnå en fördjupad förståelse för hur processen verkar. Genom denna ökade förståelse kan vi formulera råd och rekommendationer riktade till entreprenörerna för att hantera de tidsberoendeeffekterna och deras påverkan på påhängslasten.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt