Projekt 11629 Avslutat Farligt avfall på rätt sätt - ett pilotprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att introducera handboken "Farligt avfall - bygg och anläggning" som har tagits fram i ett tidigare SBUF-projekt samt att testa ett förslag till arbetsmodell för systematisk hantering av farligt avfall i ett pilotprojekt. Ett positivt resultat kommer att kunna ligga till grund för ett branschgemensamt system för mer miljöanpassad avfallshantering. Utfördes i samarbete med Peab, Besab och Tidermans. Samfinansiering med Tyréns forskningsstiftelse och Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP.

Slutredovisningen utgörs av FoU Väst rapport 0803 "Farligt avfall. Insamling, sortering och samtransport", Bo Lannblad, Banverket, och Nadja Lindhe, White Arkitekter.

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt