Projekt 11303 Avslutat Farligt avfall på rätt sätt - ett fullskaleprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projektet har avsett att ta fram en praktisk handbok för byggarbetsplatser avseende hantering av farligt avfall. I en senare etapp planeras att i ett pilotprojekt testa den arbetsmodell som föreslagits i en tidigare utförd förstudie inom FoU-Väst. Den planerade handboken är baserad på befintlig kunskap och har utformats i samråd med berörda målgrupper, i första hand byggarbetsplatsens personal. Samarbete med Banverket och företag inom FoU-Väst.

Handboken heter "Farligt avfall - bygg och anläggning" (86 s), Sveriges Byggindustrier.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt