Projekt 13518 Avslutat Dynamisk optimering av betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Forskningen som utfördes i projektet är ett första steg mot en implementering av de senaste standarderna för hållbarhetsbedömning av anläggningskonstruktioner. Projektet ger en ökad förståelse för vilka utmaningar som finns med vidareutveckling av byggstandarder, teoretiska beräkningsmetoder, upphandlingsmodeller samt styrning mot de politiska målen för reducering av klimatpåverkan. Nya krav på utveckling av innovativa klimatneutrala betongkonstruktioner framförs från beställarsidan. Den nuvarande dimensionerings- processen och verktygen förutsäger en viss inflexibilitet och försvårar utbyte av både betongtyp och utformning av betongkonstruktioner i senare detaljprojekteringsskede och produktion. Denna studie fokuseras på två frågeställningar med syftet att undersöka möjligheter för minskning av klimatpåverkan från sprutbetongförstärkning i bergtunnlar.
1. För det första finns det ett behov av att jämföra klimatpåverkan från traditionella respektive innovativa material för bergtunnlar genom LCA och LCC.
2. För det andra finns det många nya innovativa material som tagits fram för att ersätta traditionella material för bergförstärkning, vilka ännu inte blivit godkända av svenska beställare. De nya materialen och produkterna saknar dock ofta verifikat på sin klimatpåverkan EPD eller göra en LCA är ett sätt.

Utveckling och godkännande av nya innovativa material borde göras baserat på dess potential att minska den totala klimatpåverkan och inkludera alla livscykelstegen. Rapporten ger ett vettigt sätt att använda LCC och LCA på ett effektivt sätt för att reducera kostnader och miljöpåverkan.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt