Projekt 12020 Avslutat Funktionell rengöring av bullerreducerande beläggningar - etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett av de största miljöproblemen är trafikbuller. Trafikbullret besvärar både bilisterna samt de som bor eller arbetar längs vägarna.

Nyutvecklad "Tyst Asfalt för Nordiska förhållanden" har visat sig att ge bättre bullerreduktion samt betydligt bättre livslängd än tidigare försök. Dessa beläggningar utvärderades i ett SBUF-projekt. Resultat från denna studie visade på mycket god initiell bullerreduktion. För att denna reduktion skall bibehållas erfordras effektiv och regelbunden rengöring.

Det saknas idag effektiva rengöringsmetoder i Sverige vilket begränsar användningen av bullerreducerande beläggningar.

Syftet med projektet var att öka kunskapsnivån inom det området "funktionell rengöring" för både beställare, konsulter och entreprenörer, genom fortsatt uppföljning och utvärdering av provsträckorna på E18. På sikt bidrar detta till en kunskapsuppbyggnad i hela branschen om hur bullerdämpande beläggningar skall utföras samt vilka krav som skall ställas på dem. I förlängningen bidrar detta projekt till en bättre bullermiljö för alla.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Funktionell rengöring av bullerreducerande beläggningar – etapp 1”, Roger Nilsson, Skanska (37 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt