Projekt 13897 Avslutat Provnings- och saneringsmetoder vid återbruk av trä – vägledning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Boverkets byggregler anger att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Återbrukat organiskt byggnadsmaterial riskerar att ha varit utsatt för fukt med påväxt som följd vilket måste beaktas när det används i nybyggnation.

Projektet har undersökt förekomsten av påväxt på återbrukat trämaterial med ett flertal provnings- och behandlingsmetoder med syfte att klargöra vilka provningsmetoder som är
tillräckliga samt vilka saneringsmetoder som bedöms vara mest effektiva.

De saneringsmetoder som undersöks är hyvling och kolsyreisblästring.
Snabbmetoderna och mikroskopanalysen har delvis utförts på plats i projektet Rymdrum i
Onsala den 9:e september 2021, och delvis i RISE:s laboratorium i Borås. Hyvlingen har gjorts i RISE:s verkstad medan kolsyreisblästringen har utförts hos Isblästringstringsbolaget i Göteborg.

Resultaten visar att båda snabbmetoderna är lätta att använda men att resultaten är svårbedömda och inte tillräckligt tillförlitliga för att användas för bedömning av virkets användbarhet för återbruk. Proteinmätningsmetoden gav i den här studien slumpmässiga resultat, som även undervärderade förekomsten av mögelpåväxt hos vissa prover. ATP-metoden å sin sida tenderade att överskatta förekomsten av mögelpåväxt vilket kan leda till att bra och användbart virke riskeras att sorteras bort.

De saneringsmetoder som undersöks bedöms fungera bra, men mer omfattande provtagning behöver göras för att kunna dra några slutsatser. Blånat virke med påväxt kan ha djupt växande påväxt och bör därför väljas bort, då två millimeters sanering inte visats sig vara tillräcklig.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt