Projekt 13855 Avslutat Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder - Etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektets förstudie SBUF 13643 Förstudie - Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder undersöktes kunskapsläge och förutsättningar för en kartläggning och jämförelse av kostnader i bostadsbyggnadsprojekt i Europa.

Den här undersökningen, ett fortsatt steg, visar att det inte finns större skillnader i de
svenska projekten när det gäller materialanvändning och byggteknik, produktionsmetoder och logistik, teknisk nivå, servicegrad samt krav och regelverk som tillämpas. Det finns naturligtvis en del nyanser och skillnader men de svenska byggprojekten är relativt homogena. Skillnader som kommit fram i undersökningen beror på olika projektspecifika variationer. Sammantaget bedöms underlaget vara en stabil utgångspunkt för jämförelser med byggprojekt i andra länder. Då kan jämförelse av materialanvändning och byggteknik, produktionsmetoder och logistik, teknisk nivå och servicegrad, krav och regelverk som tillämpas, tidsåtgång i planskeden, skatter och subventioner göras på ett meningsfullt sätt.

Ett viktigt resultat från denna första etapp av huvudstudien är att det har fungerat bra att samla in och sammanställa data från svenska byggprojekt. Resultat har kunnat presenteras på ett överskådligt sätt så att anledningar till kostnadsskillnader kan identifieras.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt