Projekt 14131 Pågående Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder - Etapp 2

Projekttid

Sammanfattning

Är Sverige Europas dyraste land att bygga bostäder i och i så fall varför? Denna fråga vill projektet ”Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder – etapp 2” svara på.

Projektet har föregåtts av förstudien SBUF 13643 ”Förstudie - Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder” samt av huvudstudien SBUF 13855 ”Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder – etapp 1”. I etapp 1 har data från sex olika svenska byggprojekt samlats in och sammanställts för att få en mer detaljerad kunskap om verkliga kostnader i byggprojekten. Detta för att kunna jämföra kostnader och kostnadsfördelning mellan projekt för att förstå likheter och skillnader.

Undersökningen visade dock att det inte fanns några större skillnader i de svenska projekten, och de skillnader som framkom berodde på olika projektspecifika variationer. Denna kunskap ligger nu till grund för etapp 2 av huvudstudien där kostnaderna för de svenska byggprojekten ska jämföras med ett antal byggprojekt i Europa. I etapp 2 ska data samlas in från byggprojekt i tre olika länder i Europa.

All data ska sedan sammanställas och analyseras utifrån kostnadsskillnader för hela byggprojekt och för olika kostnadsposter i byggprojekt i de undersökta länderna. Orsakerna till dessa skillnader ska sedan analyseras och synliggöras.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt