Projekt 13643 Avslutat Förstudie - Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Hur dyrt är det att bygga i Sverige?
Är Sverige Europas dyraste land att bygga i och i så fall varför?
I denna förstudie har kunskapsläge och förutsättningar för en kartläggning och jämförelse
av kostnader i bostadsbyggnadsprojekt i Europa studerats för att se om det finns
förklaringar av hur skillnader i lagstiftning och samhällets reglering, styrning, skatter,
subventioner, material, klimat och kultur påverkar produktionskostnaden för byggprojekt
och därmed också boendekostnaden för den boende.
Det finns jämförelser av produktionskostnader som genomförs på statistiskt material inom
EU. Dessa värden baseras på index som justeras enligt ett principsystem. De framtagna
indexvärdena ger inte möjlighet att analysera och förklara vare sig förväntad totalkostnad
eller delkostnader för byggprojekt. Befintliga rapporter ger inte heller underlag för att
analysera delarna i den totala kostnaden och hur de beror av varandra. Tidigare
undersökningar indikerar i många fall att skillnaderna är stora samtidigt som förklaringar
och analyser saknas.
I förstudien redovisas en modell för en utforskande studie där de olika kostnadsdelarna
analyseras hos de olika aktörerna i respektive land vilket ger möjlighet att samla data för
att analysera och förklara underliggande orsaker. Det behövs en djup förståelse för att
utreda och ge svar på frågor som är utmanande för svenskt bostadsbyggande. Det behövs en fortsatt studie som kant finna kostnadsskillnader för olika kostnadsposter i olika länder.


Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt