Projekt 12828 Avslutat Fortsättning anläggningstransporter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under 2012 drevs i BEAst regi projekt nr 12619 "Standard för anläggningstransporter" med NCC som sökande företag. Det projektet tog fram standarden som fick namnet "Nordic e-Construction - NeC" och som även inkluderar processerna vid maskintjänster. NeC finns att ladda ned från BEAst webbplats.

Syftet med föreliggande projekt var att testa om NeC-standarden från projektets första etapp höll måttet i praktiken. Det har skett i form av 15 pilotprojekt där arbetsplatser tillämpat den process och den informationsmodell som är grunden i NeC.

Det positiva resultatet från piloterna är att de som deltagit genomgående är mycket nöjda, vilket visar att de processer och den informationsmodell som togs fram i etapp ett fungerar i praktiken. Ett av flera glädjande resultat är att användningen av standarden har lett till positiva miljöeffekter.
Mindre positivt är att endast en entreprenör, Peab, deltagit i piloterna, vilket har skett på 15 arbetsplatser inom företaget.
Samtliga övriga entreprenörer i arbetsgruppen har i alla fall ställt sig bakom standarden och kommer att börja använda den under den kommande perioden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektiva anläggningstransporter, etapp 2 - Införande av standarden NeC", Peter Fredholm, BEAst (18 sidor)

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt