Projekt 13166 Avslutat Effektivare anläggningstransporter etapp 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I denna slutrapport beskrivs den tredje etappen av projektet ”Effektivare anläggningstransporter”. För den som vill sätta sig in i hela arbetet finns också slutrapporten från de första två etapperna som komplement.

Med den tredje etappen av projektet finns en plattform för effektivare hantering genom hela anläggningsprocessen. Redan före denna tredje etapp har användning i branschen visat på goda effekter för alla parter, både entreprenörer och olika slags leverantörer, med lägre kostnader, kortare ledtider och högre kvalitet som tydliga resultat.

Den tredje etappens breddning till nya områden har inneburit att en arbetsplats kan digitalisera flöden mot näst intill alla slags leverantörer. I BEAst finns sedan tidigare standarden BEAst Supply Material som täcker försörjningen av material, också den standarden framtagen i BEAst genom ett SBUF-finansierat projekt. De två standarderna är på många punkter lika varandra, men skiljer sig åt genom att det finns olikheter i processerna mellan bygg och anläggning. Personal på en arbetsplats som beställer leveranser inom båda områdena kommer inte att märka att det är två olika standarder.

Resultaten från projektets tredje etapp kan delas in i dessa delar:
- Att standarden BEAst Supply NeC har stöd för de nya produktområdena asfalt, betong och återvinning, vilket delvis testats i pilotprojekt med goda resultat.
- Att standarden har fått stöd för att rapportera förbruknings- och miljödata från åkerier, maskintjänstföretag och andra aktörer, vilket också testats i pilotprojekt.
- Att grundstandarden BEAst Supply NeC har uppdaterats till en ny version som inkluderar de praktiska erfarenheter som kommit fram under införande och tillämpning av standarden.
- Att det finns stöd i en rad system på marknaden för standarden, vilket avsevärt förenklar införande för de företag som har ett av de systemen.
- Att det finns en branschportal – BEAst Portal – som gör att företag utan eget systemstöd för standarden kan få tillgång till de digitala processer som standarden erbjuder.

En viktig slutsats från praktiska piloter visar att hela kedjan, från byggherrar till entreprenörer, åkerier och olika slags leverantörer, kan förenkla sin verksamhet genom att tillämpa standarden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster, NeC etapp 3", Peter Fredholm, BEAst (23 sidor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt