Projekt 12763 Avslutat Uppdatering av handbok i vägytemått

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Varje år upphandlas det nybyggnad och underhåll av vägar, gator och flygfält för många miljarder kronor. För att uppnå önskat resultat krävs det trovärdiga mått och mätningar. Både vid planering och vid kontroll av anläggningsarbeten. Mätningarna garanterar att beställaren har ställt rätt krav som är möjliga att uppnå. Mätresultaten gör också att utföraren vet hur entreprenaden ska genomföras för att målen ska nås.

Vägytemätning används i alla skeden av en anläggnings brukstid. Data över vägens tillstånd samlas in med stor noggrannhet. Detta utan att mätobjektet behöver stängas av, mätningen kan utföras i normal trafikhastighet. Mätresultaten används både vid upphandling av nya objekt och vid underhåll av vägar, gator och flygfält. Vägytemätningarna utförs regelbundet för att kunna följa ett väg- eller gatunäts tillstånd. De krav som ställs utifrån vägytemätningen uttrycks bland annat i termerna IRI och Spårdjup. Dessa mått kan verka svåra att förstå, men har flera fördelar jämfört med de mått som använts tidigare. IRI är exempelvis ett standardiserat mått som används över hela världen. En stor fördel är vägytemåttens objektivitet och möjligheten att jämföra mätningar över tid. Tillväxten hos till exempel IRI kan studeras och följas upp i en funktionsentreprenad. Med en jämnhetsmätning innan åtgärden, undviker man obehagliga överraskningar när arbetet ska kontrolleras. Att mäta innan åtgärden ger också beställaren eller entreprenören en chans att studera problematiska partier och fundera kring lämpliga kravställningar respektive utföranden. Såväl beställare som utförare har intresse av att beläggningsarbetet både har rätt kvalitet och rätt pris. När vägytemått ska användas vid kontroll eller planering av ett utförande, är det viktigt att krav och gränsvärden speglar givna förutsättningar.

Slutredovisningen utgörs av handboken i vägytemått "Jämnt hela vägen", Christian Glantz och Thomas Wahlman, bägge Ramböll Sverige AB (49 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt