Projekt 14336 Pågående Automatiserat DoU av beläggningar - Genomförbarhetsstudie

Projekttid

Sammanfattning

I dag finns det många beläggningsskador (hål och sprickor) som inte upptäcks eller åtgärdas i tid, de växer sig då större, kan bidra till olyckor eller skador på fordon och kräver akuta och dyra åtgärder för at repareras. Om entreprenören genom nya digitala inventeringssystem upptäcker skador tidigare blir det å ena sidan mer för entreprenörerna at göra å andra sidan går reparationer at genomföra mer planerat, med hjälp av bilder klassificeras skadorna bättre så att rätt resurser avsätts vilket medför möjligheter till effektiviseringar och rutoptimering.

Planerade arbeten ger även personalen en säkrare arbetsmiljö då säkerhetsåtgärder som avstängningar och omledningar kan planeras och informeras tidigare.Huvudproblemägaren för genomförbarhetsstudien är driftområdesentreprenörerna som dels har behov av att utveckla system för att möta högre krav från TrV.Projektet, som är en genomförbarhetsstudie, syftar till att studera möjligheterna att med utgångspunkt från data i Universes vägytmätningar automatisera åtgärdsplaneringen och optimera logistiken för drift- och underhåll av vägbeläggningar så att drift och underhåll blir effektivare sett såväl ur kostnads-, trafiksäkerhets- som miljösynpunkt. För att detta skall bli genomförbart syftar projektet även till att ta fram förslag på nya regelverk som stödjer förebyggande underhåll och som även kan ge bättre underlag vid upphandling samt övertagandebesiktningar.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt