Projekt 12866 Avslutat Utveckling av SBS-emulsioner med rejuvenatorer, Etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Åldrat och sprött bindemedel i återvinningsmassor är en begränsande faktor som bidrar till att nya beläggningar inte kan utföras med enbart återvunnen asfalt. En för hög andel med hårt och sprött återvunnet bindemedel ger en beläggning med försämrad kvalitet och beständighet. Återvunnet bindemedel kan dock bearbetas så att det återfår sina ursprungliga mekaniska egenskaper genom att använda rejuvenatorer eller mjukare bindemedel.

Tekniken med att använda rejuvenatorer kan ge en avsevärt förbättrad produkt men till skillnad från andra europeiska länder är tekniken inte utbredd i Sverige. Detta är en orsak till att Sverige ligger efter de ledande länderna i användningen av höga halter returasfalt i nya beläggningar.

I detta projekt utvärderades ett antal olika rejuvenatorer för att undersöka deras prestanda och ekonomi. Emulsioner innehållande rejuvenatorer utvecklas för användning vid remixing och vid tillverkning av asfalt i verk. Syftet är att öka användningen av teknik som är resurssparande och som kan bidra till ökad kvalitet i asfaltmassor med hög återvinningsgrad.

Ett antal olika provningsmetoder valda utifrån Trafikverkets specifikationer på penetrationsbestämda bitumen har utförts för att jämföra och säkerställa funktionen i de olika rejuvenatorerna. Resultaten identifierade vilka rejuvenatorer som bibehöll god eller tillräcklig prestanda efter en simulerad åldringsprocess i laboratoriet och rejuvenatorer som inte uppfyllde kraven i denna laboratoriestudie. En analys av ekonomin visar att dessa produkter bidrar till lägre materialkostnad vid tillverkning av asfalt i verk givet att god prestanda bibehålls i takt med ökad återvinningsgrad.

En SBS-emulsion med rejuvenator har utvecklats och de utförda provningarna visar på mycket goda egenskaper. Denna emulsion har stor potential att förbättra kvaliteten vid remixing och kan även möjliggöra en temperatursänkning vid tillverkning av asfalt i varmverk. Emulsionen kommer att testas vidare i fullskaleförsök i en efterföljande Etapp 2.

I Etapp 1 av projektet har rejuvenatorer som kan användas till att förbättra egenskaperna i åldrat bitumen identifierats. Dessa resultat kan bidra till en ökad återvinningshalt i nya beläggningsmassor.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av SBS-emulsioner med rejuvenatorer Etapp 1", Anders Gudmarsson, Peab (16 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt