Projekt 13276 Avslutat Utveckling av emulsioner med rejuvenatorer för remixing - Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Rejuvenatorer används med syfte att förbättra åldrade bindemedels mekaniska egenskaper som annars kan vara för sprött för att återanvändas i större mängder. I SBUF projektet 12866 "Utveckling av SBS-emulsioner med rejuvenatorer, Etapp 1" utvärderades rejuvenatorer med avseende på dess funktion, ekonomi och möjlighet att användas i emulsioner (Gudmarsson 2015). Produkter med stor potential att förbättra både egenskaperna i asfaltmassorna och ekonomin identifierades.

Målet med Etapp 2 av detta projekt är att utveckla emulsioner baserade enbart på rejuvenatorer som kan användas vid remixing eller vid tillverkning av asfaltmassa i asfaltverk. Denna rejuvenator-emulsion skall vara kompatibel med andra bitumenemulsioner och genom att kunna blandas med olika typer av bitumenemulsioner skapas ett praktiskt enkelt förfarande för att uppnå önskad rejuvenatorhalt. En rejuvenator-emulsion bör även ha potential att reducera tillverkningstemperaturen (LTA) och samtidigt möjliggöra en högre återvinningshalt vid tillverkning av asfalt i varmverk.

Genomförandet av detta projekt har bestått av tre huvudmoment där första steget var att utveckla emulsioner innehållande rejuvenatorer. Moment två bestod i att prova granulat med och utan emulsion i laboratoriemiljö för att utvärdera emulsionens effekt på granulatet. I det tredje momentet utfördes ett fullskaleförsök där en del av en befintlig beläggning remixades med en högre halt (cirka 1 kg/m²) emulsion innehållande rejuvenator samtidigt som bindemedelshalten av den nytillsatta asfaltmassan reducerades. Övrig beläggning remixades enligt konventionellt (svenskt) förfarande där emulsionsmängden oftast begränsas till mindre än 0.3 kg/m².

Resultaten av emulsionsutvecklingen visade att stabila emulsioner av rejuvenatorer kan tillverkas. Laboratorieprovningarna av granulatet med olika emulsionshalter visade att tillsättning av en högre emulsionshalt än 0.3 % krävs för att uppnå en betydande förbättrande effekt av en tillsatt emulsion. Granulat med 1.5 % tillsatt emulsion visade däremot på betydande förbättrade egenskaper som utifrån de genomförda provningarna ligger i nivå med en nytillverkad asfaltmassa. Den befintliga beläggningen som remixades uppvisade stora variationer i hålrumshalt och bindemedelshalt vilket försvårade en jämförande studie mellan de två remixing-förfarandena. En bättre vattenkänslighet via remixing med högre emulsionshalter kunde dock påvisas i fullskaleförsöken.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av emulsioner med rejuvenatorer", Anders Gudmarsson, Peab (17 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt