Projekt 14184 Pågående Funktionsegenskaper för cirkulära material

Projekttid

Sammanfattning

För att klara uppställda målsättningar kring klimat och resurshushållning i samhället inklusive beställare och entreprenörer, behöver förutsättningarna att använda cirkulerade återvunna material bli bättre. Det måste finnas ekonomiska incitament och goda förutsättningar ur ett entreprenörsperspektiv.

Dagens regelverk kring materialkrav och dimensionering av anläggningskonstruktioner bygger dock mycket på empiri. Man vet av erfarenhet hur dessa funktionella egenskaper är på jungfruliga material om dessa uppfyller de krav som ställs på kornstorleksfördelning och hållfasthet etcetera. Detta verifieras genom resultat på materialanalyser i laboratorium. Detta medför därför att funktionsprovning av obundna material sällan förekommer och återspeglas i aktuella regelverk. Då dimensionering och funktionella egenskaper bygger på empiri måste de återvunna, cirkulerade materialen förädlas så att de efterliknar de jungfruliga materialen i så hög grad som möjligt.

Målet med projektet är att undersöka om det går att skapa förutsättningar att upphandling av obundna material i anläggningskonstruktioner kan ske med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika materialegenskaper. Detta förväntas öka drivkraften hos entreprenörer att öka användningen av cirkulära återvunna material.
Projektet genomförs i form av litteraturstudie, workshop och intervjuer.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt