Projekt 14304 Pågående Användning av cirkulära material i vägbyggnad

Projekttid

Sammanfattning

Att minska uttaget av naturresurser och den klimat- och miljöpåverkan som uppstår vid uttaget är del av Sveriges miljömål. För att klara omställningen till en cirkulär ekonomi behöver förutsättningarna för att använda cirkulerade material bli bättre. Nuvarande regelverk för ballastprodukter till överbyggandslager bygger på erfarenhet av användning av jungfruliga råmaterial. Detta begränsar och diskriminerar cirkulära material som potentiellt kan ersätta produkter tillverkade av jungfrulig råvara. För att kunna nyttiggöra cirkulära material som en resurs i byggandet behöver beskrivandekraven ersättas med funktionella krav som är oberoende av råvarans ursprung. På senare tid har det utvecklats mekanistiska dimensioneringssystem för vägbyggnad där man kan använda funktionella egenskaper som en parameter för att prognostisera tillståndsförändringar över tid hos en vägkonstruktion. Utvecklingen av sådana dimensioneringssystem skapar möjligheter till en funktionell kravställning där materialens funktionella prestanda kan användas för att optimera vägkonstruktionen.

Projektet ska utveckla ett förslag på system för att prova och beskriva funktionella egenskaper hos obundna ballastprodukter och cirkulära material för användning till vägar oavsett ursprung.

Systemet ska kunna användas som grund för mekanistisk dimensionering. I systemet ingår en provningsmetodik, som ska säkerställa god korrelation med verkliga skador på väg kopplat till prestandan hos obundna lager.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare
Relaterade projekt