Projekt 13574 Avslutat Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå Hög

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I byggbranschen börjar man sträva efter förnyade arbetssätt och kontraktsformer som stödjer samverkan mellan olika partner för att dra nytta av olika partners kunskap och öka innovation och kvalitet. Även om denna typ av projekt har blivit mer populär i svenska byggbranschen så är det svårt att organisera och koordinera komplexa infrastrukturprojekt.

Projektet syftar till att studera hur man genomför projekt med samverkansnivå hög på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, och olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen.
Med syftet att ge branschen rekommendationer för samverkansprojektering ska projektet studera tre olika typprojekt och svara på vilka sätt samverkan tillämpas samt hur detta samarbete renderar bättre produktivitet. Hur genomförs projektering i samverkansform hög mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation?

Kunskap från projektet skapar förutsättningar för att förbättra byggprocessens kostnadseffektivitet, kvalitet, produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Till stor del handlar det om att hitta olika sätt - passande för olika förutsättningar - för att minska riskerna för ökade kostnader och försenade byggprojekt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt