Projekt 14057 Avslutat Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenör Medverkan, TEM

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Kontraktsformen tidig entreprenörmedverkan (TEM) är en kontraktsform där entreprenören medverkar i ett tidigt konceptuellt skede. Dessa kontraktsformer stödjer samverkan mellan olika parter för att dra nytta av olika parters kunskap och öka innovation och kvalitet.

Syftet med projektet var att undersöka hur dessa samverkansprojektmodeller implementeras inom infrastrukturprojekt och analysera de förändringar som detta ger upphov till för att fördjupa kunskapen om hur modellerna användas i praktiken.
Projektets bygger i sin helhet på fyra fallstudier som undersöktes genom intervjuer och observationer, samt litteratur- och dokumentstudier.

Första delen av forskningsprojektet (del 1) studerade två fallstudier (en i Sverige och en i Finland) och en förstudie.


I del 2 har forskningen fortsätt med två fallstudier (en i Sverige och en i England). För del 2 av projektet genomfördes 33 intervjuer, varav 16 intervjuer för fallstudie 1 och 17 intervjuer för fallstudie 2. För hela avhandlingen genomfördes 77 intervjuar.

En lyckad implementering av samverkansmodeller bygger på en gemensam projektkultur, samsyn på projektets syfte och förståelse för de andra parternas mål. Sociala relationer spelar en viktig roll i samverkansprojekt och avhandlingen belyser behovet av ett samarbetstänkande från början och vikten av det formella ramverket som möjliggör för informella sociala relationer.

Den belyser också de nödvändiga förändringarna i roller och beteenden, särskilt i tidiga projektfaser, eftersom aktörer måste anpassa sin förståelse av projektet på ovanliga sätt

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt