Projekt 13338 Avslutat Slitbetong på brobaneplattor - grundläggande forskning som bas för högpresterande och robust lösning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid LTU och KTH i samverkan med CBI och LTH.

Brobanans översta del - slitskiktet - är en kritisk komponent av en vägbro vilket skyddar den bärande konstruktionen mot trafik- och miljölaster. En viktig del av en vägbro utgörs av brobaneplattan som skyddar mot exponering av t.ex. tösalt. Utformning av brobaneplatta med direktgjuten slitbetong har många fördelar. De krav som råder för slitbetongen är tydliga med hänsyn till exponeringsklass, nötning, jämnhet, utformning etc.
Funktion och livslängd är starkt förknippade med hur tidiga belastningar under härdningen kan hållas i schack. En sådan tidig belastning är krympning, även den som uppträder första dagen, den plastiska krympningen och därför har studier av krympning genomförts. Intressanta iakttagelser kan göras, t.ex. att tjockleken av pågjutningen har en kraftig inverkan. Fullskalestudier visar att gjutning och härdning i fuktig miljö ger låga nivåer på egenspänningar och sprickfri konstruktion. Vidhäftningen mot underbetongen är en avgörande faktor för ett lyckat resultat dvs låga spänningar, små sprickor och ingen kantresning.

Ett omsorgsfullt utförande är ”a och o” för god vidhäftning. En homogen och slitstark betong får utföraren genom en väl anpassad gjuttakt så att utläggning och avjämning hinns med. Rätt härdning är viktigt. (Se rekommendationer i kapitel 11 i slutrapporten.)

Rätt utformning och utförande av slitskiktet innebär förtjänster för entreprenörer och beställare beträffande produktivitet under byggskedet, kostnader, kvalitet och livslängd.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt