Projekt 11679 Avslutat Luftrörelser i konstruktion, del 3: Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen. Etapp B. Så här ligger det till! Vad gör vi åt det?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla material och metoder för att informera byggherrar/beställare om olika aspekter på lufttäthet i byggnader och konsekvenser av bristande lufttäthet. Utfördes i samarbete med Chalmers, SP och FoU-Väst. Samfinansiering med Boverkets Byggkostnadsforum.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen - Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler", Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander, Paula Wahlgren och Bengt Larsson, SP (88 sidor inklusive bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt