Projekt 11282 Avslutat Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen. Luftrörelser i och kring konstruktion. Del 3. Etapp A

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Hur skall bättre lufttäthet uppnås? Projektet har kartlagt vilka konstruktioner och arbetsmoment som är kritiska, identifierat vilka kompetenser och tekniska lösningar som behöver utvecklas samt kvantifierat, eller åtminstone rangordnat kända skador. Har omfattat en fältinventering och teoretiska beräkningar med datorsimuleringar av luftrörelser för olika typfall. Samarbete med SP, Chalmers och FoU-Väst.

Resultaten presenteras i rapporterna Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen - Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning (55 s exkl bilagor), Per Ingvar Sandberg & Eva Sikander, samt Luftläckage i bostäder - litteraturstudier, modellering och mätningar (127 s exkl bilagor), Björn Mattsson.

Projektansvarig
  • Wäst-Bygg
Projektledare
Relaterade projekt