Projekt 13090 Avslutat Energianvändning och klimatpåverkan av nyproducerade flerbostads-hus med stomme av trä innan driftsättning jämfört med driftsfasen.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet visar att byggprocessen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, står för knappt 40 procent av den studerade träbyggnadens totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år. Studien visar således att det är av vikt att beakta byggprocessens klimatpåverkan också i trähusbyggande.


De båda genomförda fallstudierna (Blå Jungfrun respektive Strandparken) indikerar dock att klimatpåverkan av att använda stomme av korslimmat trä är lägre än av att använda betongstomme. Det är samtidigt viktigt att understryka att inga andra skillnader vad gäller exempelvis tekniska och funktionsmässiga egenskaper mellan Strandparken och Blå Jungfrun har studerats och att inga andra slutsatser kan dras. Syftet har enbart varit att lyfta frågan om byggprocessens klimatpåverkan för att öka kunskapen hos byggsektorn, myndigheter och politiker.

Man kan konstatera att det är av stor vikt att optimera materialval från klimat- och resurssynpunkt, välja rätt material för rätt tillämpningar, använda material med lång livslängd och minska energianvändningen vid planering av nya hus. Även översikts- och detaljplanering har betydelse för klimatpåverkan, genom att det sätter förutsättningar för markarbeten, transporter med mera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggandets klimatpåverkan. Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä", Mathias Larsson och Martin Erlandsson, bägge IVL, Tove Malmqvist, KTH, och Johnny Kellner, representerande Rikshem (48 sidor med bilagor, och en sammanfattning).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt