Projekt 13355 Avslutat Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostads-hus med jämförande LCAanalyser för ett flerbostadshus som typhus med fem våningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Som i tidigare studier visar även den här studien att byggskedet står för en betydande andel av nybyggda flerbostadshus klimatpåverkan över livscykeln. Oavsett val av material i stommen, står byggskedet för i storleksordningen 50-60 procent över 50 års analysperiod. Om energisystemet i Sverige utvecklas i linje med Riksdagens beslutade mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045, är denna andel ännu större, upp emot 70 procent.
Det finns påtagliga skillnader i klimatpåverkan för byggskedet beroende på konstruktionslösning, men projektet visar samtidigt att det finns mer eller mindre klimatsnåla lösningar, oavsett om huvudmaterialet i stommen är betong eller trä.
Det finns förhållandevis stora potentialer att minska klimatpåverkan från byggskedet, oavsett vilken konstruktionslösning som väljs. Det är därför väsentligt att i all nyproduktion (men också mer omfattande ombyggnadsprojekt) identifiera och genomföra de viktiga klimatsmarta valen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus. LCA av fem byggsystem", Tove Malmqvist, KTH, Martin Erlandsson, IVL, Nicolas Francart, KTH och Johnny Kellner, egen konsulterande verksamhet (17 sidor och en underlagsrapport).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt