Projekt 13958 Avslutat Lasta och lossa säkert

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet är att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön i samband med lastning och lossning av gods från lastbilar på byggarbetsplatser. I detta ingår att utreda varför dessa olyckor och tillbud sker. Projektresultatet visar att det är många olika faktorer som spelar in, bland annat:
-hur arbetsplatsen ser ut
-vilket gods som hanteras och hur man hanterar godset med vilket lyfthjälpmedel
-bristerna med dessa tekniska hjälpmedel; att personer kan befinna sig inom farliga områden och relativt enkelt ta genvägar runt de säkerhetssystem som finns
-hur man lossar godset
-kommunikationen för personerna som ofta med kort varsel blir kallade till arbetsplatsen

Ett möjligt sätt att närma sig en mer standardiserad arbetsplats är med mobila lastkajer.
Studien pekar emot att vissa av olyckorna skulle kunnat undvikas om man hade standardiserade arbetssätt och arbetsplatser för lossning där området ser likt ut och inte
förändas i stort över tid.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt