Projekt 12249 Avslutat Energisparande i byggskedet på arbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Förstudien (projektnummer SBUF 12098) har visat att det under byggskedet finns potential att minska elenergianvändningen med mer än 200 000 MWh vilket ungefär motsvarar en besparingspotential på 200 miljoner kronor årligen för byggföretagen. Föreliggande projektet syftade till att ta fram och sammanställa förslag på energieffektiviserande åtgärder samt verktyg för att kunna genomföra en bättre energiplanering under byggproduktionen.

Genomförandet innehöll fyra huvudaktiviteter:
- framtagning av ett förslag till gemensamt energiindex för byggproduktion
- sammanställning av energieffektiva metoder
- information om teknik och utveckling för energieffektivisering på byggarbetsplatsen
- riktlinjer för energieffektivitet

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektiv Byggarbetsplats - energisparande i byggskedet på arbetsplatsen", Sune Almquist, Tidermans Hyrmaskiner AB, och Jonas Norrman, IMCG Sweden AB (17 sidor).

Projektansvarig
  • Tidermans Hyrmaskiner AB
Projektledare
Relaterade projekt