Projekt 12098 Avslutat Energisparande i byggskedet på arbetsplatsen (förstudie)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Energianvändning har blivit ett allt viktigare mått på prestanda för de byggnader som byggs idag. I denna förstudie undersöktes hur energianvändningen och de kostnader som är förknippade med energi av olika slag ser ut under byggfasen. Förstudien syftade till att ta fram ett material som kan ligga till grund för en bedömning av möjligheter till energisparande i byggskedet på arbetsplatsen.

Resultat och data från förstudien förstudien används i ett utvecklingsarbete i den efterföljande huvudstudie. Utvecklingsarbetet gjordes i samverkan mellan branschaktörer för att både få med deras kompetens och för att förankra resultatet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektiv byggarbetsplats", Jonas Norrman, IMCG, et al (11 sidor).

Projektansvarig
  • Tidermans Hyrmaskiner AB
Projektledare
Relaterade projekt