Projekt 12416 Avslutat Praktiskt energisparande under byggskedet på arbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Rapporten redovisar det senaste arbetet som genomförts kring energisparande på byggarbetsplatser där praktisk energiplanering har provats på fyra olika byggarbetsplatser i Göteborg under vintern 2010 - 2011. Olika tekniker har provats för att få en så bra bild som möjligt samtidigt som man har diskutera metoder och riktlinjer för energieffektivisering.

Målet med arbetet har varit att:
- Visa på praktisk energiplanering under byggproduktionen
- Färdigställa ett material som gör att metodiken kan användas vid alla byggarbetsplatser
- Inspirera företag att utveckla egna interna rutiner för energieffektivisering.

Projektgruppen har under arbetet insett att energieffektiva byggarbetsplatser inte handlar om beteende, teknikval eller processledning som isolerade företeelser utan att den energieffektivitet som kan uppnås är resultatet av en process där man arbetar aktivt och systematiskt med alla parametrar. Som i alla processer krävs det också här en processledare. Under projektet har projektgruppen tillsammans fungerat som processledare för de fyra pilotprojekten.
Den teknik som provades inom de olika byggprojekten visar att det finns mycket goda möjligheter att med ganska små åtgärder minska förbrukningen av energi på byggplatsen. Energieffektiv belysning i form av diodljus och xenonljus utgör fullgoda alternativ till byggplatsens traditionella belysning utifrån arbetsperspektiv med en effektiviseringspotential på cirka 80 % i jämförelse med traditionell belysning. Energieffektiva bodar kan minska förbrukningen med upp till 50 % av den energi som förbrukas för uppvärmning, övrig drift och belysning inom bodetableringarna utan att ge sämre komfort eller upplevda prestanda i etableringen.
Visualisering av energimätning väcker intresse och uppmuntrar till diskussion och lokala initiativ. Projektgruppen anser att resultat och erfarenheter från arbetsplatserna i detta projekt bör spridas till fler aktörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektiv byggarbetsplats - energisparande i byggskedet på arbetsplatsen", Jonas Norrman och Johan Emanuel, bägge IMCG Sweden AB (31 sidor).

Projektansvarig
  • Borås Maskinhjälp AB
Projektledare
Relaterade projekt