Projekt 14112 Avslutat Mätmetodik för hållfasthetsutveckling och uttorkning av betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I detta projekt har en metodik med sensorer i flera nivåer testats för
övervakning av hållfasthetsutveckling och uttorkning i betongkonstruktioner.
Metodiken är baserad på konduktivitetsmätningar. En prototyp med givarenhet
och kontrollenhet för konduktivitetsmätningar har utvecklats och den har sedan
testats i laboratorieförsök och fältförsök.

Resultaten från försöken har kompletterats med konventionella metoder för bestämning av betongens tillstyvnande, hållfasthetstillväxt och uttorkning. I laboratorieförsöken har sju typer av betong med olika bindemedelssamansättning använts.

Resultaten visar att färsk betongs tillstyvnadstid kan uppskattas med en kvadratkorrelationskoefficient 0,96 till standardmetoden för penetrationsmotstånd. Betongens tryckhållfasthetutveckling kan uppskattas med en kvadratkorrelationskoefficient 0,992 till den enligt standard uppmätta tryckhållfastheten. Betongens kvarstående fukt under uttorkning kan uppskattas med en kvadratkorrelationskoefficient 0,999 till den klassiska viktförlustmätningen.
R
esultaten visar att det metodiken fungerar väl för att bedöma
hållfasthetstillväxt och uttorkning hos betongen. Det kvarstår vissa frågetecken
för jämförelse mot relativ fuktighet, vilket för att metodiken behöver vidare
utveckling för att kunna fungera som verifierande slutmätning. Dock fungerar
metodiken väl för att följa uttorkningsförloppet under byggproduktion. Särskilt
värdefullt är möjligheten att se nederbördens effekt på fuktnivån under den
första tiden efter gjutning, vilket inte kan följas med dagens mätmetoder.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt