Projekt 14155 Pågående Mätning av töjningar i ung klimatförbättrad betong

Projekttid

Sammanfattning

Vid gjutning av betongkonstruktioner är risken för sprickbildning under härdning ofta ett problem. Den unga betongen deformeras på grund av ändrade temperatur- och fukttillstånd och, om deformationen förhindras i någon grad induceras spänningar i den unga betongen. Om den momentana spänningen överstiger den momentana draghållfastheten kan det utvecklas sprickor.

I Sverige måste risken för uppkomst av temperaturrelaterad sprickbildning beaktas för konstruktioner som uppförs enligt AMA-ANL Normalt utförs beräkningar av temperatur och spänning/töjning i hårdnande betong för att kunna planera åtgärder mot uppkomst av temperatur-sprickor. Beräkningar utförs med FEM modeller och ingående materialmodeller och materialparametrar har bestämts genom provning eller baseras på s.k. generella materialparametrar för ”standardbetonger”, vilka samtliga är baserade på Portlandcement (CEM I).

Ett sätt att utöka kunskapen kring spänningsutveckling för betonger med reducerad klimatpåverkan är jämförelse mellan beräknade och uppmätta töjningar. Utifrån uppmätta töjningar och betongens materialparametrar kan korresponderande spänningar beräknas. De uppmätta töjningarna och beräknade spänningarna kan sedan jämföras med motsvarande teoretiska beräkningar varvid slutsatser kring använda teoretiska modeller och antagna materialparametrar kan göras. För traditionella betonger med CEM I har detta genomförts i ett SBUF finansierad projekt tidigare (Jonasson et al, 2009).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt