Projekt 11343 Avslutat SolEl 03-07

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Programmet, som samfinansierades med Formas, Energimyndigheten med flera, syftade till att öka kunskapsnivån om solceller som energikälla och som byggnadskomponent, identifiera möjliga tillämpningar för fristående och nätanslutna solceller i byggnader samt öka handlingsberedskapen inför kommersialiseringen av solcellstekniken.
Programmets verksamhet är indelat i en
a) forskningsinriktad del med syfte att bygga upp högskolekompetens inom solcellsystemområdet,
b) tillämpad del som bygger vidare på etablerad solcellssystemkompetens samt
c) "SolEl-forum - en kompetensuppbyggande och marknadsorienterad mötesplats för framtidens solcellsägare" som på sikt breddar kompetensen till nya aktörsgrupper.

Den första etappen av Solel 03-07, tillämpat program för solcellssystem, redovisas i Elforsk rapport 06:06 (87 sid).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt